தென்புலத்தார் வழிபாடு

தென்புலத்தார் வழிபாடு ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தி னிளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகன்றனை ஞானக் கொழுந்தினைப் புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே – திருமந்திரம் மானிடப்பிறப்பின்