அருள்மிகு ஐம்பூதநாதர் அருட்கோலம் மற்றும் ஈழத்து சித்தர்கள் தவக்கோலம் காணவாரீர்

கொக்குவில் பதியில் எழுந்தருளியிருக்கும் அருள்மிகு ஐம்பூதநாதர் அருட்கோலம் மற்றும் ஈழத்து சித்தர்கள் தவக்கோலம் காண வாருங்கள்.

எங்கள் இருக்கை


தென்னாடு சிவமடம்,
குளங்கரை ஒழுங்கை,
கொக்குவில் கிழக்கு ,
கொக்குவில்,
யாழ்ப்பாணம்.

மடம் திறப்பு மற்றும் பூசை நேரம்

சிவமடம் காலை 8 மணி முதல் மாலை 8 மணிவரை திறந்திருக்கும். சிவபூசை நீரம் தினசரி மாலை 6 மணி

தொடர்பு இலக்கம்

+94 21 221 2739

Get Connected

Avada Church is a movement of churches working together to change the nation through a network of church leaders, national gatherings, training events and resources. Giving God all the glory he deserves.

மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும்
எண்ணில் நல்லகதிக்கு யாதுமோர் குறைவிலைக்
கண்ணில் நல்லஃதுறுங் கழுமல வளநகர்ப்
பெண்ணில் நல்லாளொடும் பெருந்தகை இருந்ததே

தென்னாடு சிவனடியார் திருக்கூட்டம்