யோகர் சுவாமிகள்
யோகர் சுவாமிகள்யாழ்ப்பாணம்
யோகர் சுவாமிகள்
யோகர் சுவாமிகள்
யோகர் சுவாமிகள்யாழ்ப்பாணம்
யோகர் சுவாமிகள்
கடையிற் சுவாமிகள்
கடையிற் சுவாமிகள்யாழ்ப்பாணம்
கடையிற் சுவாமிகள்
செல்லப்பா சுவாமிகள்
செல்லப்பா சுவாமிகள்யாழ்ப்பாணம்
செல்லப்பா சுவாமிகள்

மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும்
எண்ணில் நல்லகதிக்கு யாதுமோர் குறைவிலைக்
கண்ணில் நல்லஃதுறுங் கழுமல வளநகர்ப்
பெண்ணில் நல்லாளொடும் பெருந்தகை இருந்ததே

தென்னாடு சிவனடியார் திருக்கூட்டம்