இருதயநோய் விலக அதன் வலிமை குறையை பாடவேண்டிய பதிகங்கள் – மனத்துணைநாதர்

இருதய நோயிலிருந்து விடுபட , குறைய , வராமலிருக்க திருவலிவலம் மனத்துணைநாதர் கோவிலுக்கு சென்று அங்குள்ள இருதய கமலநாதேசுவரர் சுவாமியை வணங்கி கீழுள்ள பதிகங்களை பாடுங்கள். உள்ளம் உருக மனதிலே