தென்னாடு மற்றும் தென்புலத்தார் வழிபாடுகள்

விதியை வெல்லும் வழிமுறைகள் – விதிமாற்றும் விரிசடையான்

December 14th, 2020|

விதிமாற்றும் விரிசடையான் சிவனோடு ஒக்கும் தெய்வம் தேடினும் இல்லை அவனோடு ஒப்பார் இங்கு யாவரும் இல்லை புவனம் கடந்தன்று பொன்னொளி

எடுத்த காரியம் வெற்றிபெற , செய்வினைகள் அகல , விடமிறங்கப் பாடவேண்டிய திருநீலகண்டப் பதிகம் – அவ்வினைக்கு இவ்வினையாம்

December 1st, 2020|

எடுத்த காரியம் மற்றும் வேலைத்திட்டங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கும் , விடம் நீங்கவும் , தொண்டையிலுள்ள கோளாறுகள் அனைத்தும் நீங்கி நல்ல

கருமுதல் திருவரை – திருமுறைகள்

விதியை வெல்லும் வழிமுறைகள் – விதிமாற்றும் விரிசடையான்

December 14th, 2020|

விதிமாற்றும் விரிசடையான் சிவனோடு ஒக்கும் தெய்வம் தேடினும் இல்லை அவனோடு ஒப்பார் இங்கு யாவரும் இல்லை புவனம் கடந்தன்று பொன்னொளி

எடுத்த காரியம் வெற்றிபெற , செய்வினைகள் அகல , விடமிறங்கப் பாடவேண்டிய திருநீலகண்டப் பதிகம் – அவ்வினைக்கு இவ்வினையாம்

December 1st, 2020|

எடுத்த காரியம் மற்றும் வேலைத்திட்டங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கும் , விடம் நீங்கவும் , தொண்டையிலுள்ள கோளாறுகள் அனைத்தும் நீங்கி நல்ல